Gabungan Kata

 Gabungan Kata
Penulisan gabungan kata ada yang dirangkai tanpa spasi, ada pula yang dipisah oleh spasi. Gabungan kata yang ditulis terpisah apabila mendapat imbuhan, terbagi menjadi dua kondisi.
1) Tetap ditulis terpisah apabila gabungan kata hanya berimbuhan di awal (prefiks) atau di akhir (sufiks).
2) Ditulis serangkai tanpa spasi apabila gabungan kata berimbuhan di awal dan akhir (konfiks).

Postingan Terkait